พรบ. วิชาชีพ ฉบับใหม่

posted on 20 Oct 2009 19:49 by epinephrine in Pharmacists

เนื้อหาคร่าวๆ มีดังนี้ครับ 

1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำว่า วิชาชีพเภสัชกรรม ให้มีความหมายครอบคลุมถึงการปรุงและจ่ายยาตามใบสั่งยาของผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุขอื่นฯ (ร่างมาตรา 3)

2. แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสภาเภสัชกรรมในการออกข้อบังคับสภาเภสัชกรรม เรื่องการต่ออายุใบอนุญาต และการออกใบแทนใบอนุญาต (ร่างมาตรา 4)
3. แก้ไขเพิ่มเติมให้มีการต่ออายุใบอนุญาต โดยกำหนดให้ใบอนุญาตมีอายุ 5 ปี นับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (ร่างมาตรา 5)
4. เพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต (ร่างมาตรา 6)
5. กำหนดบทเฉพาะกาล เพื่อรองรับสิทธิประโยชน์ที่มีตามกฎหมายเดิม โดยกำหนดให้ใบอนุญาตที่มีอยู่เดิมใช้บังคับต่อไปได้อีก 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา 7)


edit @ 20 Oct 2009 20:30:20 by Epinephrine

Comment

Comment:

Tweet

วิชาชีพเรานี่หว่า...wink
ต้องติดตามซะแล้ว...

#1 By kororo on 2009-10-20 23:39